Sarawak Post

Home » » Kesalahan dalam Penggunaan Kata Sendi

Kesalahan dalam Penggunaan Kata Sendi

Written By Permata Timur on Selasa, 10 Ogos 2010 | 8/10/2010 10:16:00 PG


 

Kata sendi ialah kata yang letaknya di hadapan frasa nama. Kata sendi bertugas untuk menghubungkan frasa nama dengan kata-kata atau frasa-frasa lain dalam ayat. Contoh kata sendi ialah di, ke, dari, pada, kepada, daripada, dalam, akan, bagi, untuk, hingga, sampai, seperti, oleh, dengan, bagai, demi, tentang, sejak, terhadap, antara.


 

3.3) Contoh Kesalahan


 

Pertunjukan itu dibatalkan oleh kerana
tidak mendapat kelulusan. (salah)

Pertunjukan itu dibatalkan oleh sebab
tidak mendapat kelulusan. (betul)


 

Analisis :

Kata sendi memerlukan frasa nama sebagai objek untuk membentuk frasa sendi. Kata kerana
yang tergolong dalam kelas kata hubung tidak boleh diletakkan selepas kata sendi oleh. Jadi gunakan frasa nama sebab.


 

3.4) Contoh Kesalahan.


 

Dia berlari daripada
rumah ke kedai. (salah)

Dia berlari dari
rumah ke kedai. (betul)


 

Analisis :


 

Kata sendi dari digunakan dalam hal yang ada hubungan dengan masa, tempat dan arah manakala kata sendi daripada digunakan untuk hal-hal yang lebih umum, seperti untuk orang, perbandingan, asal kejadian, benda abstrak, pertentangan dan menunjukkan keanggotaan.


 

3.5) Contoh Kesalahan.

Pinggan itu dihempaskannya kepada lantai. (salah)

Pinggan itu dihempaskannya ke lantai. (betul)


 

Analisis :

Kata sendi ke digunakan untuk tempat, masa, dan benda konkrit yang tidak bernyawa, sementara kepada digunakan untuk benda bernyawa dan benda abstrak kecuali masa.


 

 1. Kesalahan dalam Penggunaan Kata Kerja


 

Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat. Objeknya mestilah frasa nama. Semua kata kerja transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan me.


 

5.1) Contoh Kesalahan.


 

Dia suka baca
buku. (salah)

Dia suka membaca
buku. (betul)

Ahmad tendang bola itu. (salah)

Ahmad menendang
bola itu. (betul)


 


 

Analisis :


 

Kata kerja transitif yang berawalan me-,-ter-, atau ber-
tidak boleh ditiadakan awalannya.


 

5.2) Contoh Kesalahan.


 

Dia menghadiahkan saya sebentuk cincin. (salah)

Dia menghadiahi saya sebentuk cincin. (betul)

Hakim menjatuhi hukuman mati kepada penjahat itu. (salah)    

Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada penjahat itu. (betul)

Hakim menjatuhi penjahat itu hukuman mati. (betul)


 

Analisis :


 

Akhiran -kan dan -i masing-masing digunakan untuk membentuk kata kerja transitif tetapi fungsi kedua-duanya berbeza sama sekali. Akhiran -i menyatakan makna bahawa objek yang dikenai perbuatan dengan kata kerja yang berakhiran -i itu tidak bergerak. Akhiran -kan pula menyatakan bahawa objek yang dikenai perbuatan dengan kata kerja yang berakhiran -kan itu bergerak dari tempatnya ke arah lain.


 


 

 1. Kesalahan dalam Penggunaan Kata Hubung


 

Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa dalam ayat gabungan atau ayat pancangan. Contoh kata hubung ialah kerana, supaya, jika, kalau, asalkan, walaupun, sungguhpun, sambil, sebelum, semenjak, sampai, apabila, manakala, setelah, dan, serta, lalu, tetapi, melainkan, dan kecuali.

6.1) Contoh Kesalahan


 

Siti menangis bila
mendengar berita itu. (salah
)

Siti menangis apabila
mendengar berita itu. (betul
)


 

Analisis :


 

Kata bila
merupakan kata tanya. Gunakan kata hubung apabila.


 


 

6.2) Contoh Kesalahan.

Amerika Syarikat merancang untuk menyerang Iraq sebab Iraq menyerang Kuwait. (salah)

Amerika Syarikat merancang untuk menyerang Iraq kerana Iraq menyerang Kuwait. (betul)


 


 

Analisis :

Kata sebab tergolong dalam kelas kata nama dan oleh itu tidak sepatutnya digunakan sebagai kata     hubung. Kata hubung yang sesuai ialah kerana. Jika kata sebab hendak anda gunakan, maka kata itu perlu disertai kata sendi oleh, lalu menjadi frasa sendi oleh sebab.


 


 

 1. Kesalahan dari Segi Perbendaharaan Kata


 

Kesalahan umum tatabahasa dari segi penggunaan kata biasanya terjadi kerana kesalahan ejaan. Hal ini demikian kerana dalam bahasa Melayu, ada beberapa kata yang seakan-akan sama ejaannya tetapi mempunyai makna yang berlainan. Selain itu, ada pula kata yang sesuai dan tepat digunakan hanya dalam konteks ayat yang tertentu saja dengan berdasarkan makna kata tersebut.


 

Senarai Kata yang Sering Disalahgunakan


 

 1. Adakah dan Apakah

  Kedua-dua kata tersebut adalah kata tanya.

  Kata adakah digunakan untuk mendapat jawapan ya atau tidak.


   

  Kata apakah digunakan untuk mendapat jawapan nama binatang, nama benda, keterangan tentang sesuatu (seperti sebab) dan untuk menanyakan sesuatu yang tidak khusus.

  Contoh :

  1. Adakah benar cerita Ahmad itu ?
  2. Adakah dia datang semalam ?
  3. Adakah betul jawapan itu ?
  4. Adakah saudara bermimpi ?
  5. Apakah binatang yang berleher panjang itu ?
  6. Apakah sebab berlakunya kegawatan ekonomi ?
  7. Apakah judul buku yang baru kamu beli itu ?


 

 1. Ahli dan Anggota

  Kata ahli bererti orang yang mahir atau faham benar dalam sesuatu bidang.

  ( ahli bahasa, ahli politik, dan lain-lain lagi)

  Kata anggota pula bererti bahagian tubuh dan orang yang masuk dalam sesuatu kumpulan atau golongan.


 

Contoh :

 1. Mereka sangat ahli dalam bidang pembedahan.
 2. Prof. Dr. Abdullah Hassan dan Prof. Dr. Nik Safiah boleh digolongkan sebagai ahli bahasa.
 3. Anggota badanku lemah sekali hari ini.
 4. Saya sudah menjadi anggota Persatuan Bulan Sabit Merah.


 

 1. Boleh dan Dapat


 

Kata boleh lebih sesuai digunakan dalam hubungan dengan keizinan.

Kata dapat pula lebih sesuai digunakan dalam hubungan dengan keupayaan atau kemampuan.

Contoh :


 

 1. Saya tidak boleh masuk ke stadium kerana tiket sudah habis terjual.
 2. Saya tidak dapat memanjat pokok kelapa itu kerana pokok itu sangat tinggi.
 3. Adik saya baru berumur lima belas tahun, tetapi sudah dapat memandu kereta.
 4. Walaupun adik saya sudah dapat memandu kereta, tetapi ia belum boleh memandu kereta di jalan raya kerana lesen memandu hanya boleh diberikan kepada orang yang berumur sekurang-kurangnya lapan belas tahun.
 5. Walaupun sudah tua, Pak Samad dapat mendaki gunung Kinabalu itu.
 6. Orang yang berumur lebih daripada lima puluh lima tahun tidak boleh menyertai pertandingan bola sepak itu.


 

 1. Ialah dan Adalah


 

Penggunaan kata pemeri ialah secara persamaan atau ekuatif hadir di hadapan frasa nama.

Penggunaan kata pemeri adalah secara huraian atau kualitatif hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.


 

Contoh :

 1. Bandar Shah Alam ialah ibu negeri Selangor.
 2. Abdullah Munsyi ialah pengarang buku Hikayat Abdullah.
 3. Berita yang dilaporkan oleh pegawai itu adalah benar.
 4. Hadiah yang disumbangkan oleh bank tempatan itu adalah untuk murid yang cemerlang dalam pelajaran.


 

 1. Golong dan Gulung


   

  Golong bererti membahagi-bahagi dalam beberapa kumpulan

  Gulung bererti barang yang berhelai-helai atau berutas-utas yang berbentuk panjang bulat sebagai akibat digulung.


   

  Contoh :

  1. Sudah menjadi kebiasaan Pak Mat menggulung rokok daun nipah sebelum tidur.
  2. Golongan petani sering tertindas.
  3. Mereka tergolong dalam orang yang bernasib baik.
  4. Tikar mengkuang itu digulungnya dengan berhati-hati.


 

 1. Pengairan dan Perairan


 

Pengairan bererti perihal mengairi kawasan pertanian.

Perairan bererti laut yang termasuk dalam kawasan atau wilayah sesebuah negara.


 

Contoh :

 1. Kapal penyeludup itu tertangkap di perairan Malaysia.
 2. Sistem pengairan yang baik perlu untuk meningkatkan hasil pertanian.
 1. Penempatan dan Petempatan


 

Penempatan bererti perihal menempati atau menempatkan.

Petempatan bererti kawasan yang menempatkan.


 

Contoh :

 1. Penempatan orang-orang pelarian Bosnia diurus oleh pihak ABIM.
 2. Kawasan petempatan orang-orang Asli di Bukit Lanjan akan dibangunkan.


 

 1. Jemput dan Undang


 

Jemput bererti perbuatan pergi menyambut.


 

Undang pula bererti perbuatan memanggil atau mempersilakan orang menghadiri majlis, perayaan, pertemuan dan sebagainya.


 

Contoh :

 1. Kami sekeluarga akan menjemput kakak di lapangan terbang.
 2. Saya akan mengundang teman-teman untuk makan malam di rumah saya.
 3. Kad undangan perkahwinan saudara telah saya terima.
 4. Setiap hari Ani dijemput oleh ayahnya dari sekolah.


 


 

7.9) Pedalaman dan Pendalaman


 

Pedalaman bererti kawasan yang terpencil atau daerah yang jauh dari perhubungan dan kemudahan.

Pendalaman bererti usaha mendalami atau mendalamkan.


 

Contoh :

 1. Pembangunan di kawasan pedalaman akan dilaksanakan segera oleh kerajaan.
 2. Kebanyakan suku kaum asal negeri itu masih tinggal di kawasan pedalaman.
 3. Pendalaman ilmu dalam pelbagai bidang perlu kita lakukan.
 4. Pendalaman sungai Kelang perlu dilakukan untuk mengelakkan berlakunya banjir.


 

7.10) Tafsir dan Taksir


 

Tafsir atau tafsiran bererti keterangan yang menjelas (ayat al-Qur'an), pengertian, pemahaman, pendapat dan ulasan.

Taksir bererti nilaian atau kiraan.


 

Contoh :

 1. Penceramah itu membacakan ayat-ayat al-Qur'an berserta dengan tafsirnya sekali.
 2. Tidak semua orang dapat menafsirkan undang-undang.
 3. Saya tersalah taksir sehingga buku itu saya jual dengan harga yang murah sekali.
 4. Taksiran harta yang musnah dalam kebakaran itu belum diketahui.


 

7.11)Rasmi dan Resmi


 

Kata rasmi bererti sesuatu yang telah disahkan oleh pihak yang bertanggungjawab.

Kata resmi pula bererti sifat asal bagi sesuatu atau seseorang.


 

Contoh :

 1. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara kita.
 2. Beliau akan merasmikan pelancaran kempen kebersihan.
 3. Sudah menjadi resmi padi, makin tunduk makin berisi.
 4. Sudah menjadi resmi ayam, telur sebiji riuh sekampung.


 

7.12)Bukan dan Tidak

Kata nafi bukan boleh menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama.

Kata nafi tidak pula ialah unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif.


 

Contoh :

 1. Encik Ali bukan bapanya.
 2. Makanan itu bukan untuk Abu tetapi untuk Aminah.
 3. Kereta api itu bukan dari Ipoh tetapi dari Gemas.
 4. Bapanya tidak pergi ke sawah hari ini.
 5. Bandar itu tidak besar sangat.
 6. Buku-buku yang kami terbitkan tidak mahal.

7.13)Pada dan Di


 

Di digunakan untuk tempat.

Pada digunakan untuk masa, orang, binatang dan benda abstrak.


 

Contoh :

 1. Pada waktu itu, kehidupan amat sukar sekali.
 2. Pelajar itu mengikuti kursus kejuruteraan di Universiti Multimedia.


 

7.14)Dalam dan di dalam

Perkataan dalam yang berfungsi sebagai kata sendi nama hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian tempat yang tidak mempunyai ruang atau jarak.

Di dalam membawa pengertian mempunyai ruang atau jarak.

Contoh :

 1. Kita harus fasih bertutur dalam bahasa kebangsaan.
 2. Perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat yang lalu.
 3. Saya tidak terlibat dalam urusan mereka.
 4. Pengembara itu sesat di dalam hutan.
 5. Pen itu disimpan di dalam laci.
 6. Semua peserta berkumpul di dalam dewan.

7.15)Antara dan di antara.

Perkataan antara yang berfungsi sebagai kata sendi nama hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian tempat yang tidak mempunyai ruang atau jarak.


 

Contoh :

 1. Mereka berbincang antara adik-beradik.
 2. Perjanjian antara kedua-dua buah negara itu sudah ditandatangani.
 3. Tambak Johor terletak di antara negeri Johor dengan Singapura.
 4. Rumah saya terletak di antara pejabat pos dengan balai polis.


 


 


 

 1. Kesalahan dari Segi Penggunaan Hukum D-M.


 

Hukum D-M ialah hukum atau peraturan menyusun kata nama majmuk dan ayat dengan mendahulukan unsur yang diterangkan (D) dan mengemudiankan unsur yang menerangkan (M). Kesalahan timbul apabila Hukum D-M dilanggar sewenang-wenangnya kerana terpengaruh oleh susunan kata bahasa Inggeris.


 

    Contoh:

 1. lain-lain perkara (salah)
 2. perkara-perkara lain (betul)
 3. Ahmad Restoran (salah)
 4. Restoran Ahmad (betul)
 5. cili sos (salah)
 6. sos cili (betul)
 7. mini bas (salah)
 8. bas mini (betul)


 


 

Bacaan Tambahan


 

 1. Nik Safiah Karim (1990). Tatabahasa Dewan : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 2. Awang Sariyan (1986). Kunci Bahasa Malaysia : Sasbadi Sdn. Bhd, Petaling Jaya.
 3. Abdullah Hassan (1993). Tatabahasa Pedagogi : Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd, Kuala Lumpur.
 4. Abdul Hamid Mahmood ((1992). Ayat Pasif Bahasa Melayu : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Share this article :

Catat Ulasan

[X]TUTUP IKLAN

C
L
0
S
E